Achizitii publice

Achizitii publice

Documents

Created Date Monday, 26 June 2023
Filesize 14 Kilobytes

Anunt concesiune lot CF 51927

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Cârligele, cu sediul în satul Cârligele, str. Instituţiilor nr. 5, județul Vrancea, telefon 0237-253000, fax 0237-253200, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., pagina web www.primaricarligele.ro, cod fiscal 4298067. 2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Teren situat în intravilanul satului Cârligele, comuna Cârligele, F.N., județul Vrancea, cu o suprafaţă de 150.045 mp, înscris în CF 51927, nr. cadastral 51927, din care 7.500 mp categoria curti constructii şi 142.545 mp categoria de folosinţă păşune, în vederea realizării unui parc fotovoltaic, aparţinând domeniului public al Comunei Cârligele, conform caietului de sarcini, H.C.L. Cârligele nr. 39/18.05.2023 și O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: printr-o cerere adresată Comunei Cârligele. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartiment Achiziții Publice al Comunei Cârligele, satul Cârligele, strada Instituțiilor , nr. 5, județul Vrancea. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 50,00 lei /exemplar, ce se poate achita la Casieria Comunei Cârligele. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 10.07.2023, ora 16.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 20 iulie 2023, ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Cârligele, cu sediul în satul Cârligele, str. Instituţiilor nr. 5, judeţul Vrancea, Compartiment Achiziții Publice. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Ofertele se vor depune în două exemplare. 5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 20 iulie 2023, ora 11.00, la sediul Comunei Cârligele, din satul Cârligele, str. Instituţiilor nr. 5, judeţul Vrancea. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Vrancea, Secţia a II-a Civilă și de Contencios Administrativ şi Fiscal, municipiul Focșani, bd. Independenţei nr. 19-21, cod poștal 620015, jud. Vrancea, telefon 0237.232.092, fax 0237.235.896, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 23.06.2023.
Created Date Monday, 26 June 2023
Filesize 13 Kilobytes

Anunt concesiune lot CF 51928

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Cârligele, cu sediul în satul Cârligele, str. Instituţiilor nr. 5, județul Vrancea, telefon 0237.253.000, fax 0237.253.200, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., pagina web www.primaricarligele.ro, cod fiscal 4298067. 2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Teren situat în intravilanul satului Cârligele, comuna Cârligele, F.N., județul Vrancea, cu o suprafaţă de 160.048 mp, înscris în CF 51928, nr. cadastral 51928, din care 7.500 mp categoria curti constructii şi 152.548 mp categoria de folosinţă păşune, în vederea realizării unui parc fotovoltaic, aparţinând domeniului public al Comunei Cârligele, conform caietului de sarcini, H.C.L. Cârligele nr. 39/18.05.2023 și O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: printr-o cerere adresată Comunei Cârligele. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartiment Achiziții Publice al Comunei Cârligele, satul Cârligele, strada Instituțiilor nr. 5, județul Vrancea. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 50,00 lei/exemplar, ce se poate achita la Casieria Comunei Cârligele. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 10.07.2023, ora 16.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 20 iulie 2023, ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Cârligele, cu sediul în satul Cârligele, str. Instituţiilor nr. 5, judeţul Vrancea, Compartiment Achiziții Publice. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Ofertele se vor depune în două exemplare. 5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 20 iulie 2023, ora 12.00, la sediul Comunei Cârligele, din satul Cârligele, str. Instituţiilor nr. 5, judeţul Vrancea. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Vrancea, Secţia a II-a Civilă și de Contencios Administrativ şi Fiscal, municipiul Focșani, bd. Independenţei nr. 19-21, cod poștal 620015, județul Vrancea, telefon 0237.232.092, fax 0237.235.896, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 23.06.2023.
Created Date Thursday, 05 August 2021
Filesize 432 Kilobytes

ANUNȚ DE ÎNCEPERE PROIECT cod SMIS 144217

ANUNȚ DE ÎNCEPERE PROIECT „Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei – IT mobile, respectiv tablete, echipamente şi dispozitive necesare activității didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, Comuna Cârligele, Județul Vrancea” cod proiect SMIS 144217
Created Date Tuesday, 19 March 2024
Modified Date Tuesday, 19 March 2024
Filesize 34.39 Megabytes

ANUNȚ DE PUBLICITATE – ACHIZITIE DIRECTA MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL CARLIGELE

ANUNȚ DE PUBLICITATE – ACHIZITIE DIRECTA având ca scop atribuirea unui contract de achiziție publică de lucrări „Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, în Comuna Carligele, județul Vrancea” COD CPV PRINCIPAL: 45316110-9 Instalare de echipament de iluminare stradala CODURI CPV SECUNDARE: 45310000-3 Lucrări de instalații electrice 34928530-2 Lămpi de iluminat stradal 34993000-4 Iluminat stradal IN ATENTIA ORICARUI OPERATOR ECONOMIC Va aducem la cunostinta ca U.A.T. Comuna Cârligele intentioneaza sa contracteze ACHIZITIA DE LUCRARI in cadrul investitiei “Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, în Comuna Cârligele, județul Vrancea ‘’, Date si informatii: I. Autoritatea contractantă: UAT COMUNA CÂRLIGELE, cu sediul în județul Vrancea, localitatea Cârligele, Strada: Instituțiilor, nr. 5, cod poștal 627065, tel:0237253000, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., cod fiscal 4298067 . II. Obiectul si natura lucrărilor achiziției publice/codul CPV: Se intenţionează achiziţionarea de: -EXECUTIE LUCRARI in cadrul investitiei “Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Carligele, județul Vrancea”, prin modalitatea Anunt de publicitate - achizitie directa. III. Adresa autorității contractante de la care se poate solicita documentaţia de atribuire: Primăria Cârligele, cu sediul în județul Vrancea, localitatea Cârligele, Strada: Instituțiilor, nr. 5, cod poștal 627065, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. VIII. Termenul limită de primire a ofertelor și adresa la care se depun/transmit ofertele: data 26.03.2024, ora 16:00 la Registratura Primăriei Cârligele sau prin e-mail la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. XVIII. Alte Informații: Oferta se va întocmi în conformitate cu documentaţia de atribuire, se va defini un produs în catalogul online din SEAP, Autoritatea contractantă Comuna Cârligele urmând să aleagă oferta cea mai favorabilă. Publicarea prezentului anunt are rol de informare/publicitate, nu obliga autoritatea contractanta si nu exclude de la achiziţie operatorii economici deja inscrisi in catalog (dacă este cazul). Scopul acestui anunţ este acela de a determina operatorii economici să-şi înscrie ofertele de pret în catalogul electronic astfel încat la data demarării achiziţiei directe şi a verificării catalogului electronic Autoritatea contractanta să fi întreprins toate demersurile pentru a se asigura că sunt operatori inscrisi in catalogul electronic, care sa-i satisfaca necesitatea de produse, servicii, lucrari. Având în vedere valoarea estimată a lucrărilor, contactul va fi atribuit în baza art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, neexistând obligaţia derulării unei proceduri de atribuire. În acest sens Autoritatea Contractantă nu poate fi obligată să accepte fără rezerve ofertele înscrise în catalogul electronic.
Created Date Monday, 08 April 2024
Filesize 501 Kilobytes

Anunt incepere proiect Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe, Comuna CÂRLIGELE, Județul Vrancea

Anunt incepere proiect Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe, Comuna CÂRLIGELE, Județul Vrancea
Created Date Tuesday, 05 July 2022
Filesize 304 Kilobytes

CARLIGELE - ANUNT FINALIZARE PROIECT

CARLIGELE - ANUNT FINALIZARE PROIECT
Created Date Monday, 20 September 2021
Filesize 431 Kilobytes

ERATĂ LA ANUNȚUL DE ÎNCEPERE PROIECT cod SMIS 144217

ERATĂ LA ANUNȚUL DE ÎNCEPERE PROIECT cod SMIS 144217

Comuna Cirligele

Cirligele este o comuna in judetul Vrancea, România, formata din satele Blidari, Bontesti, Cirligele (resedinta) și Dalhauti.

Wikipedia

Primaria Cirligele

  cirligeleprimaria (@) yahoo.com
  +40.237.253.000
  +40.237.253.000
  Cirligele 627065, Jud. Vrancea

Comunicam si pe: